Integritet & säkerhet

VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

– Vilka är Lars-Magnus Improve IT AB?

I denna policy kallas Lars-Magnus Improve IT AB, 556901-2056 för LMI och är personuppgiftsansvarig, medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

LMI ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra kundbesök eller annat sätt.

LMI går att nå på följande sätt:
Telefon: 031-171770
E-post: gdpr@lmimproveit.com
Postadress: August Barks gata 20 A, 421 32 Västra Frölunda

 

– Tillämpningsområde som gäller för denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som nyttjar någon av våra avtalstjänster eller inköp av produkter genom oss.

Den gäller också vid besök av våra hemsidor, samt våra kanaler på sociala medier.

 

– LMI som personuppgiftsansvarig

Syfte för att behandla dina personuppgifter är för att LMI ska kunna fullfölja de åtaganden mot dig som användare/kund, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund, men som vill bli kontaktad av oss.

LMI agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har LMI ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

LMI skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av LMI:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på LMI, samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa LMI:s interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som delas med LMI och som inte avser Support eller avtalsärenden sparas som längst en månad.

 

– LMI som personuppgiftsbiträde

LMI agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund till någon av våra tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som Personuppgiftsansvarig och LMI. LMI agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

LMI kan i supportsyfte för att fullfölja vissa tjänster hos oss fjärrstyra din/ era datorer som ingår i tjänsteavtalet.

– Underbiträden till Lars-Magnus Improve IT AB

LMI använder underbiträden till många av våra tjänster. LMI förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer LMI:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i LMI:s interna informationssäkerhetspolicy.

 

– Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

LMI använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden och information för dig som användare av någon av LMI:s Tjänster eller produkter.

 

– Överföring av information

LMI och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

 

– Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida. Se längst ner på sidan när den senaste uppdateringen ägde rum.

 

– Dina rättigheter som användare/kund

Rätt till information – Du kan få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätten att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

Rätt till att bli glömd – Du kan begära att vi ska radera din information. Vi får inte radera information som lagen kräver att vi behåller.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätten att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.

Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sånt fall gdpr@lmimproveit.com.

Rätt till klagomål – Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du kontakta Integritetskyddsmyndigheten.

Här kan du läsa mer om vad dina rättigheter innebär.

 

– Använding av cookies

INFORMATION OM GDPR

– Vad är GDPR?

Från och med den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) att gälla. GDPR har ersatt den före detta personuppgiftslagen (PuL) och innebär ett antal förändringar för både privatpersoner och företag.

GDPR handlar främst om hur personuppgifter får samlas in och behandlas. Förordningen berör alltså alla som på något sätt behandlar personuppgifter.

 

– Vad är en personuppgift?

Begreppet personuppgift är väldigt brett och avser alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person anses vara en personuppgift. Detta innefattar till exempel namn, telefonnummer, e-postadresser. Även bilder och annan information som tillsammans med andra uppgifter kan identifiera en person är en personuppgift och skall hanteras enligt GDPR.

 

– Hur påverkar GDPR dig som kund hos oss?

I relationen mellan er som kund och oss är framför allt två begrepp relevanta, nämligen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till, medan ett personuppgiftsbiträde är någon som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. I vårt avtal med er som IT-partner eller IT-tjänsteleverantör behandlas ett antal olika personuppgifter, till exempel de anställdas namn, telefonnummer och mailadress.

Genom att ni har era IT-tjänster hos oss behandlar vi era anställdas personuppgifter för er räkning och vi är därmed personuppgiftsbiträde till er. Vi kommer behandla personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och behandlingen av personuppgifterna sker för att vi ska kunna tillhandahålla IT-tjänster till er.

 

– Biträdesavtal

Till er som kund hos oss skrivs som bilaga till avtalet ett biträdesavtal för hur vi behandlar era personuppgifter enligt GDPR. Avtalet uppfyller de krav som GDPR ställer på biträdesavtal och dess innehåll.

Genom att skriva under avtalet uppfyller ni det krav GDPR ställer på er som personuppgiftsansvarig att teckna avtal med oss som ert personuppgiftsbiträde. De enda skyldigheter avtalet anger för er är att ni ska följa gällande lagstiftning, lämna instruktioner till oss avseende behandlingen av personuppgifter och att inte röja innehållet i biträdesavtalet till någon utomstående. Det innebär i praktiken att ni inte åtar er några nya skyldigheter.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor kring hur vi arbetar med integritet och säkerhet får du gärna kontakta oss. Klicka här för att komma till sidan med våra kontaktuppgifter! Du kan också läsa mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Sidan uppdaterades senast:

2021-12-17